കരുനാഗപ്പള്ളി. ആദിനാട് വടക്ക് ശ്രീജാലയത്തിൽ (വരിക്കോലിപടീറ്റതിൽ ) രാമചന്ദ്രൻ (68) നിര്യാതനായി.മക്കൾ – ശ്രീകുമാർ ,ശ്രീജ മരുമക്കൾ. ഷിജി, ജയകുമാർ