കേരള ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 | റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവ് | 30000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ!

കൊച്ചി: കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റായി താൽക്കാലിക നിയമനത്തിന് യോഗ്യതയുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നിയമനം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പോർട്ടൽ (http://hckrecruitment.nic.in/) വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ / അപേക്ഷാ രീതികൾ സ്വീകരിക്കില്ല.

ബോർഡിന്റെ പേര് കേരള ഹൈ കോടതി
തസ്തികയുടെ പേര് Research Assistant
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 15
അവസാന തിയതി 28/10/2022
സ്റ്റാറ്റസ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

നിയമത്തിൽ ബിരുദം. അവസാന വർഷ/സെമസ്റ്റർ നിയമ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. അവസാന വർഷ/സെമസ്റ്റർ നിയമ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ സ്റ്റെപ്പ് ഐൽ പ്രക്രിയ അവസാനിച്ച തീയതി മുതൽ 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവസാന വർഷ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും ശതമാനം സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ (ക്ലോസ് 14(സി) കാണുക).

13.09.1994-നും 12.09.2000-നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) ഈ പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. (ഈ വിജ്ഞാപനത്തിന് അനുസൃതമായി തയ്യാറാക്കിയ സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് സാധുതയുള്ളതായി നിലനിർത്തും. എന്നാൽ 28 വയസ്സ് തികയുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പേര് ആ വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും).

ശബളം:

Rs. 30,000

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി:

വൈവാ വോസി പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി:

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ www.hckrecruitment.nic.in എന്ന റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പോർട്ടലിലൂടെ മാത്രം ‘ഓൺലൈനായി’ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് – ഘട്ടം I, ഘട്ടം-II. ‘ഘട്ടം-I/പുതിയ അപേക്ഷകൻ എന്നത് അപേക്ഷകളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ്.’

സ്റ്റെപ്പ്-1 പൂർത്തിയാക്കുന്ന അപേക്ഷകർക്കുള്ള പ്രക്രിയയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ‘സ്റ്റെപ്പ്-11/ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകൻ’. ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സ്റ്റെപ്പ്-ല്ല് പ്രോസസിൽ ലഭ്യമായ ‘ഫൈനൽ സബ്മിഷൻ’ ഓപ്‌ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളും അവൻ/അവൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാകൂ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: