ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വായ്പാദാതാവായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വായ്പാ നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

ഇതോടെ എസ്‌ബിഐയിൽ നിന്ന് വിവിധ വായ്പ എടുത്തവരുടെ ഇഎംഐകൾ ചെലവേറിയതാകും. എംസിഎൽആർ നിരക്കാണ് എസ്ബിഐ വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭവനവായ്പകൾ പോലെയുള്ള ബാങ്കിന്റെ ദീർഘകാല വായ്പകൾ ഈ നിരക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ എംസിഎൽആർ ഉയരുന്നത് വായ്പ എടുത്തവരെ സാരമായി ബാധിക്കും.

ഒറ്റ രാത്രി വായ്പ മുതൽ മൂന്നു മാസം വരെയുള്ള എംസിഎൽആർ നിരക്ക് 7.15 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.35 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. ആറ് മാസം കാലയളവിന് എംസിഎൽആർ 7.45 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.65 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. ഒരു വർഷം കാലയളവിന് 7.7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.9 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. , മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലയളവിന് 7.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 8 ശതമാനമായി ഉയർത്തി.

എംസിഎൽആർ നിരക്ക് 2016 ഏപ്രിലിൽ ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ബാങ്കുകൾക്ക് അവരുടെ ഫണ്ടിംഗ് ചെലവ് കണക്കാക്കാനും വിവിധ കാലയളവുകളിലുടനീളം അവരുടെ പലിശയുടെ പ്രതിമാസ അവലോകനങ്ങൾ നടത്താനും ഒരു ഫോർമുല നൽകി. ഓരോ ബാങ്കും അതിന്റെ എം‌സി‌എൽ‌ആർ കണക്കാക്കുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ, പ്രവർത്തനച്ചെലവുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ്.