സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളിൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ,അവസാന തിയതി: മാർച്ച് 19

Advertisement

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളിൽ ജോലി നേടാം | തുടക്ക ശമ്പളം ₹36,000 രൂപ മുതൽ

നിരവധി പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക https://recruit.southindianbank.com/RDC/

അവസാന തിയ്യതി: മാർച്ച് 19

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here