തിരുവനന്തപുരം: മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി ഒഴിവാക്കിയതായി ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു.

ഓട്ടിസം,സെറിബ്രൽ പാൾസി, മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസെബിലിറ്റി എന്നിവയുള്ളവർക്കാണ് ഇളവ് അനുവദിക്കപ്പെടുക.

ഈ വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി ഒഴിവാക്കിയതായി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

സർക്കാർ മേഖലയിലെ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് 40% ഭിന്നശേഷി ശുപാർശ ചെയ്തവർക്കാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കാണ് നികുതി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ശാരീരികമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് നൽകി വരുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് മാനസികമായി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് കൂടി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.