ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ മാറ്റം പോലും എല്ലാ രാശികളിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സ്വാധീനം നല്ലതോ ചീത്തയോ ആകാം. ഗ്രഹ സംക്രമണത്തിൽ നാഥനായ സൂര്യന്റെ സംക്രമണത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2022 മാർച്ച് 15 ന് സൂര്യൻ രാശി മാറി മീനരാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.

സൂര്യന്റെ സംക്രമണം ഈ 4 രാശിക്കാർക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നല്ല ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളുടെ സമയം. ഈ സമയം ഈ രാശിക്കാർക്ക് ധാരാളം പണവും പുരോഗതിയും നൽകും. സൂര്യൻ മീനം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായ ആളുകൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം നൽകും.

മീനം സൂര്യന്റെ സൗഹൃദ രാശിയാണ്.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൂര്യന്റെ ഈ സംക്രമണം 4 രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. അതായത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, വിജയം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയുടെ ഘടകമായ സൂര്യൻ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശക്തമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുമെന്നർത്ഥം.

ഇടവം (Taurus):
സൂര്യന്റെ ഈ സംക്രമം ഇടവ രാശിക്കാരുടെ വരുമാനത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു.  ഇത് ഇവർക്ക് പണമുണ്ടാക്കുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ വരുമാനമാർഗങ്ങളും നൽകും. വ്യാപാരികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വലിയ ലാഭം ലഭിക്കും. നിക്ഷേപത്തിനും ഈ സമയം വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വസ്തുവകകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും.

മിഥുനം (Gemini) :
സൂര്യന്റെ ഈ സംക്രമം മിഥുന രാശിക്കാരുടെ കരിയറിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ജോലിയിൽ തന്നെ പ്രമോഷൻ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ വിലമതിക്കപ്പെടും. ബിസിനസുകാർക്കും ധനലാഭമുണ്ടാകാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പദവികൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

കർക്കടകം (Cancer):

സൂര്യന്റെ ഈ സംക്രമണം കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യഗൃഹത്തിൽ സൂര്യൻ സംക്രമിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം വർദ്ധിക്കും. ഇത് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും വിജയം നൽകും. അത് ബിസിനസ്സായാലും ജോലിയായാലും എല്ലാവർക്കും ശക്തമായ നേട്ടമുണ്ടാകും.  മൊത്തത്തിൽ ഈ സമയം ഇവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതഭാഗ്യങ്ങളുടേതാണ്

ധനു (Sagittarius):

സൂര്യന്റെ ഈ സംക്രമം ധനു രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു. ഈ സമയം ഇവരുടെ സന്തോഷവും, സമ്പാദ്യവും വർധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയം ഇത്തരക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗ്യം നൽകും. സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും. പുതിയ വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങാം. വ്യവസായികൾക്ക് വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ,ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ സമയം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രയോജനകരമാണ്.
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ അനുമാനങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്