സ്കൂൾ കലോത്സവം: സ്വർണക്കപ്പിനായി കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും പാലക്കാടും

Advertisement

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ സ്വർണക്കപ്പിനായി കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടും പാലക്കാടും. 745 പോയിന്റുമായി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂരിനെ മറികടന്നു. 744 പോയിൻറുമായി കണ്ണൂർ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. പാലക്കാട് 735 പോയിൻറുമായി മൂന്നാമതാണ്. അപ്പീലുകളുമായി എത്തിയ 78 മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Advertisement