നിയമസഭാ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബിജെപിയിലേക്ക്… സസ്പെൻസ്

തിരുവനന്തപുരത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വീണ്ടും ബിജെപിയിലേക്ക.
മുൻ നിയമസഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച നേതാവാണ് ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നത്.
ബിജെപി പ്രവേശനം അല്പസമയത്തിനകം.

Advertisement