ചിത്രകാരൻ പ്രദീപ് പുത്തൂരിന് രാജ്യാന്തര പുരസ്‌കാരം

Advertisement

തിരുവനന്തപുരം ന്യൂയോർ ക്ക് ആസ്‌ഥാനമായുള്ള അഡോൾഫ് എസ്‌തർ ഗോ റ്റ്ലീബ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഏർ പ്പെടുത്തിയ രാജ്യാന്തര ചിത്രകലാ പുരസ്‌കാരത്തിന് (25,000 യു എസ് ഡോളർ- ഏകദേശം 20.87 ലക്ഷം രൂപ) ചിത്രകാരൻ പ്രദീപ് പുത്തൂർ അർഹനായി. 2021ലും ഇതേ പുരസ്ക‌ാരം പ്രദീപിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. 20 പേർക്കാണ് പുരസ്ക‌ാരം.

Advertisement