പത്തനാപുരം. കെ.ബി ഗണേഷ്കുമാർ എം.എൽ.എയ്ക്ക് സിപിഐ വിമർശനം,സി.പി.ഐ പത്തനാപുരം മണ്ഡലം സമ്മേളന പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിലാണ് വിമർശനം. കെ.ബി ഗണേഷ്കുമാർ ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവം ആർജ്ജിച്ചിട്ടില്ല

2001ല്‍ സിപിഐ പ്രവർത്തകരോട് കാട്ടിയ നിലപാട് ഇപ്പോഴും എം.എൽ.എ ആവർത്തിക്കുന്നു,തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു

എം.എൽ.എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫ് മണ്ഡലം യോഗം പോലും ചേരാനാകുന്നില്ല

എം.എൽ.എയ്ക്ക് മന്ത്രിമാരോട് അലർജ്ജി. അത് മൂലം ഇടതുസർക്കാരിന്‍റെ വികസനനേട്ടങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ വേണ്ടരീതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. സി.പി.ഐ പത്തനാപുരം മണ്ഡലം സമ്മേളന പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിലാണ് വിമർശനം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം മുതല്‍ സിപിഐ സിപിഎം കക്ഷി നേതാക്കളുമായി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഗണേഷ്കുമാര്‍ പോരിലാണ്.