വടക്കൻ മൈനാഗപ്പള്ളി ചെന്നല പറമ്പിൽ വിമുക്തഭടൻ
വിജയൻ നിര്യാതനായി

Advertisement

ശാസ്താംകോട്ട : വടക്കൻ മൈനാഗപ്പള്ളി ചെന്നല പറമ്പിൽ വിമുക്തഭടൻ
വിജയൻ(80)നിര്യാതനായി.സംസ്കാരം നടത്തി.സഞ്ചയനം:ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ടിന്

Advertisement