ബം​ഗളുരു: മൂന്നാം പാദത്തിൽ 5,809 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം, ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഐടി കമ്പനിയായ ഇൻഫോസിസ്, തങ്ങളുടെ ആഗോള ബിരുദധാരികളുടെ നിയമന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽലേക്ക് 55,000 പുതുമുഖങ്ങളെ നിയമിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ നിലഞ്ജൻ റോയ് അറിയിച്ചു.

ഐടി സ്ഥാപനം പ്രതിഭകളുടെ സമ്പാദനത്തിലും വികസനത്തിലും നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നത് തുടരുന്നു,. കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി ആഗോള ബിരുദധാരികളെ 55,000 ആയി ഉയർത്തി.

റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്‌, 2021 ഡിസംബറിലെ കണക്കനുസരിച്ച്‌ ഇൻഫോസിസിലെ മൊത്തം ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 2,92,067 ആയിരുന്നു, മുൻ പാദത്തിലെ 2,79,617 ഉം 2020 ഡിസംബറിലെ കണക്കനുസരിച്ച്‌ 2,49,312 ഉം ആയിരുന്നു.

ഈ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ, തൊഴിലവസരങ്ങൾ തേടുന്ന പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഐടി ഭീമൻ നൽകിയത്.കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാരുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് ഇൻഫോസിസ് സിഇഒയും എംഡിയുമായ സലിൽ പരേഖ് പറഞ്ഞു.

ഉപഭോക്താക്കളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളെ നൈപുണ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമവും ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ‘അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിച്ച 22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിലെ ഫലങ്ങൾ ഇൻഫോസിസ് ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു, അതിന്റെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം മുൻ വർഷത്തെ ഇതേ പാദത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 5,197 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 5,809 കോടി രൂപയായി 11.8 ശതമാനം ഉയർന്നു.

മാത്രമല്ല, ഐടി സ്ഥാപനം 2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള വരുമാന വളർച്ചാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം 19.5-20 ശതമാനമായി ഉയർത്തി.