അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബർ 8

ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി (പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ ) സ്കീമിൽ 90 ഒഴിവുകൾ – 10+2 രീതിയിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച് 2001-ൽ ജെ.ഇ. ഉമെയിൻസ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കാണ അപേക്ഷിക്കാനവസരം.

പ്രായം: 16 1/2 വയസിനും 19 1/2 വയസ്സിനും ഇടയിൽ. 2002 ജൂലായ് രണ്ടിനും 2005 ജൂലായ് ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം (രണ്ടു തീയതികളും ഉൾപ്പടെ )

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.joinindianarmy.nic.in കാണുക. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബർ 8