ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ദ്വീപുകൾക്ക് പരം വീർ ചക്ര പുരസ്‌കാര ജേതാക്കളുടെ പേരുകൾ

Advertisement

ന്യൂഡെല്‍ഹി.ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ 21 ദ്വീപുകൾക്ക് പരം വീർ ചക്ര പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ലഭിച്ച ജേതാക്കളുടെ പേരുകൾ നൽകും.നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന്റെ ജന്മദിനമായ നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി പേരുകൾ ഔദ്യോഗികമായ് പ്രഖ്യാപിയ്ക്കും.

നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന്റെ നാമത്തിലുളള ദ്വീപിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ദേശീയ സ്മാരകത്തിന്റെ മാതൃകയുടെ അനാച്ഛാദനവും പ്രധാനമന്ത്രി നിരവ്വഹിയ്ക്കും.

2018-ൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലെ റോസ് ദ്വീപിനെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ദ്വീപ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിപുനർനാമകരണം ചെയ്തിരുന്നു.നെയിൽ അയലന്റ്, ഹാവ്‌ലോക്ക് അയലന്റ് എന്നിവ ഷഹീദ് ദ്വീപ്,സ്വരാജ് ദ്വീപ് എന്നിങ്ങനെ പുനര്‍ നാമകരണം നടത്തി.

Advertisement