അസിസ്റ്റന്റ്/അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജരായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും നിയമനത്തിനുമായി യോഗ്യതയുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ മുഖാന്തരം അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.ബോർഡിൻറെ പേര് :LIC HFL

തസ്തികയുടെ പേര് : അസിസ്റ്റന്റ്/അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
അസിസ്റ്റന്റ് – 50
അസിസ്റ്റന്റ്മാനേജർ -30
അവസാന തീയതി : 25/08/202

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:
ബിരുദം(കുറഞ്ഞത് മൊത്തം 55% മാർക്ക്) കത്തിടപാടുകൾ/വിദൂരം/പാർട്ട്‌ടൈം വഴി പൂർത്തിയാക്കിയ കോഴ്‌സിന് യോഗ്യതയില്ല
ബിരുദധാരി (കുറഞ്ഞത് മൊത്തം 60% മാർക്ക്) അഥവാ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
മാർക്കറ്റിംഗ്/ഫിനാൻസിൽ MBA യുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും.


പ്രായപരിധി:
21-40 വയസ്സ്

ശമ്പളം:
Rs. 22,730 -Rs. 53,620തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി :
ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയും തുടർന്നുള്ള അഭിമുഖം വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് .

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം:
അപേക്ഷകർക്ക് 04.08.2022 മുതൽ 25.08.2022 വരെ LIC HFL’s വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.വെബ്സൈറ്റ് (www.lichousing.com)

താഴെ പറയുന്നവ സ്കാൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷയോടൊപ്പം അയക്കണം
ഫോട്ടോ (4.5cm × 3.5cm)
ഒപ്പ് (കറുത്ത മഷി ഉപയോഗിച്ച്)
ഇടത് തള്ളവിരലിന്റെ മുദ്ര (കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നീല മഷിയുള്ള വെള്ള പേപ്പറിൽ)
കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനം (കറുത്ത മഷിയുള്ള ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ)
ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററുകളിലെ ഒപ്പ് സ്വീകരിക്കില്ല
സ്‌കാൻ ചെയ്‌തവ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉറപ്പാക്കണം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here