കരുനാഗപ്പള്ളി. മരുതൂർകുളങ്ങര തെക്ക് കന്നേൽ വീട്ടിൽ ( ശ്രീവത്സം) ശ്രീകുമാർ (61) നിര്യാതനായി. സന്തപ്ത കുടുംബാഗങ്ങൾ. സഞ്ചയനം : 06/06/2022 തിങ്കൾ രാവിലെ 8ന്