കോവൂര്‍. അശ്വതി സൗണ്ട്സ് ഉടമ കാട്ടുവിളയില്‍ ഹരീഷ് കുമാര്‍(45)നിര്യാതനായി.