ശൂരനാട് വടക്ക് ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ ഫാർമസിസ്റ്ററിന്റെ ഒഴിവുണ്ട്.

യോഗ്യത. ഹോമിയോ എൻ. സി.പി. / സി. സി.പി.

പ്രായപരിധി – 18 നും 33 നും മധ്യേ

അപേക്ഷ നവംബർ 3 ന് മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം