കിഴക്കേ കല്ലട. രണ്ടുറോഡിൽ നൂറ്റാണ്ടു പഴക്കമുള്ള പൈൻ മരം മറിഞ്ഞുവീണു കടയ്ക്കും വീടിനും സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.
രണ്ടുറോഡിൽ ചായക്കട നടത്തുന്ന അജയന്റെ കടയ്ക്കും വീടിനുമാണ് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായത്. മരംവീണ സമയം വാഹനങ്ങള്‍ അടിപ്പെടാതിരുന്നതിനാല്‍ വലിയ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്.


കിഴക്കേ കല്ലട പോലീസും, ഫയർ ഫോഴ്‌സും സ്ഥലത്ത് എത്തി രക്ഷപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്നു.
കുണ്ടറ -ഭരണിക്കാവ് റോഡിലെ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.