കോഴിക്കോട്: എൻഐടിയിൽ യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷ തടസ്സപ്പെട്ടു.
ഇന്ന് രാവിലെ നടക്കേണ്ട പരീക്ഷയാണ് തടസ്സപ്പെട്ടത്. സെർവ്വറിലെ തകരാറാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. എൻഐടിക്ക് മുൻപിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു.

രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് നടക്കേണ്ട യുജിസിയുടെ നെറ്റ് പരീക്ഷയാണ് എൻഐടിയിൽ തടസ്സപ്പെട്ടത്. ഒൻപത് മുതൽ 12 മണി വരെയായിരുന്നു പരീക്ഷാ സമയം. എന്നാൽ 7.20 തോടെ പരീക്ഷ ഹാളിൽ കയറിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 12 മണി വരെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് 12 മണിക്ക് പരീക്ഷ ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിലും പലർക്കും ചോദ്യ പേപ്പർ ലഭിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല ലഭിച്ച ചോദ്യ പേപ്പർ ഹാങ്ങായിരുന്നെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നു.

സെർവ്വറിലെ തകരാറാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ സെർവ്വറിലെ തകരാർ മൂലം പരീക്ഷ നഷ്ടപെട്ടതിനാൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടവർക്കായി വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തണമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം.