കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനുകളിൽ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ തസ്തികയിൽ 3 ഒഴിവ്.

കരാർ നിയമനമായിരിക്കും. സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യോഗ്യത: എം.ബി.എ. അല്ലെങ്കിൽ എം.എസ്.ഡബ്ലൂ. അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം. അല്ലെങ്കിൽ പി.ജി.ഡി.എം. അല്ലെങ്കിൽ പി.ജി.ഡി.ആർ.എം. സമാനമേഖലയിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.

പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്. വേതനം: 30,000 രൂപ.വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനും
www.cmdkerala.net
എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനതീയതി: ഡിസംബർ 10.