തിരുവനന്തപുരം.ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭകർക്ക് ആശ്വാസ പദ്ധതിയുമായി കേരള സർക്കാർ…നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ കൂടുതൽ തുക വായ്പ നൽകാനാണ് തീരുമാനം…ഇനിമുതൽ സംരംഭകർക്ക് 5 ശതമാനം പലിശയിൽ 1 കോടി രൂപ വരെ വായ്‌പ ലഭ്യമാക്കും… മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സംരംഭകത്വ വികസന പദ്ധതിയെ പുനരാവിഷ്കരിച്ച്, കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ വഴിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്…


ഇതുവരെ 7 ശതമാനം പലിശയിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭകർക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ പദ്ധതി വഴി 1 കോടി രൂപ വരെ 5 ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കും. ഒരു വർഷം 500 സംരംഭങ്ങൾ എന്ന നിരക്കിൽ 5 വർഷം കൊണ്ട് 2,500 വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ഓരോ വർഷവും കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ 300 കോടി രൂപ നീക്കി വയ്ക്കും. പദ്ധതിയിൽ 3 ശതമാനം സബ്‌സിഡി കേരള സർക്കാരും, 2 ശതമാനം സബ്‌സിഡി കെഎഫ്‌സിയും നൽകും.

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. 1 കോടി രൂപവരെയുള്ള വായ്‌പ, 5.6 ശതമാനം നിരക്കിലാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. പദ്ധതി ചെലവിൻ്റെ 90 ശതമാനം വരെയാണ് വായ്‌പ നൽകുക. പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും വായ്‌പ ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ
1 കോടി രൂപ വരെയുള്ള വായ്‌പകൾ 5 ശതമാനം നിരക്കിലും ബാക്കി തുക കെഎഫ്‌സിയുടെ സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഉൾപെടുത്തിയായിരിക്കും അനുവദിക്കുക. 10 വർഷം വരെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും, പലിശ ഇളവ് 5 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും.