മത്സ്യഫെഡിൽ ഏഴ് തസ്തികകളിലായി 21 ഒഴിവുകൾ. താത്ക്കാലിക നിയമനമാണ്

പ്രോഗ്രാമർ – 2, മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി (ഫിനാൻസ്) -1, മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി ( എച്ച്. ആർ ) – 1, മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി (ഐ.ടി ) -3, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ( മാർക്കറ്റിങ്ങ്) അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫിസർ ട്രെയിനി -4, ടൂറിസം പ്രമോട്ടർ – 3

ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. നവംബർ എട്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുൻപായി അപേക്ഷകൾ അയയ്ക്കണം. യോഗ്യതകളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് https://matsyafed.in/