തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പത്ത് ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർണവില ഉയർന്നു. ഇന്ന് 200 രൂപ വർധിച്ച്‌ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വിപണി വില 37,800 രൂപയായി.

കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 970 രൂപയാണ് സ്വർണത്തിന് കുറവ് വന്നിരുന്നത്.

ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 25 രൂപ വർധിച്ച്‌ വിപണിവില ഗ്രാമിന് 4725 രൂപയായി ഉയർന്നു. അതേസമയം ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില ഉയർന്ന് ഗ്രാമിന് 3900 രൂപയായി. 20 രൂപയാണ് 18 കാരറ്റിന് ഇന്ന് കൂടിയത്.

സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയുടെ വിപണി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ 1 രൂപ കുറഞ്ഞ ്‌ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 63 രൂപയാണ് നിരക്ക്. ഈ മാസം 1 മുതൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞും കൂടിയും നിരക്ക് മാറിയെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതും വില കുറഞ്ഞതുമായ നിലയിലായിരുന്നു.