തൃശൂർ:
തൃശ്ശൂരിൽ കാട് വിട്ടിറങ്ങി കാട്ടാനക്കൂട്ടം. പാലപ്പള്ളി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് 25 ഓളം ആനകൾ റബർ തോട്ടത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടാപ്പിംഗ് നടത്താൻ പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കാട്ടാന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഇത്രയുമധികം ആനകൾ ഒരുമിച്ചെത്തുന്നത് അപൂർവതയാണ്.
രണ്ട് ദിവസമായി കാട്ടാനകളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ തോട്ടങ്ങളിലുണ്ട്. ഇക്കാര്യം വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചെങ്കിലും കാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമെന്നായിരുന്നു മറുപടി. കാട്ടാനകൾ കൂട്ടമായി എത്തിയതോടെ പ്രദേശത്തേക്ക് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.