കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ തുടരുകയാണ് സ്വർണം.

ഞായറാഴ്ച ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 38,520 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 4815 രൂപയും ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വിപണവില 65 രൂപയുമായി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 320 രൂപ ഉയർന്ന് 38520 രൂപയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ചയും സ്വർണവില പവന് 320 രൂപ ഉയർന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസംകൊണ്ട് സ്വർണവില പവന് ആകെ കൂടിയത് 640 രൂപയാണ്.

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില കഴിഞ്ഞ ദിവസം 40 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 40 രൂപയും വർധിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച്‌ ദിവസങ്ങളായി സ്വർണത്തിന്റെ വില കൂടിയും കുറഞ്ഞും തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഞായറാഴ്ച മാറ്റമില്ലാത്തത്.

അതേസമയം, ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ വില ശനിയാഴ്ച 35 രൂപ വർധിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ചയും 35 രൂപ വർധിച്ചിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്റെ ഞായറാഴ്ചത്തെ വിപണി വില 3,985 രൂപയാണ്.