തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 80 രൂപയുടെ വർദ്ധനവുണ്ടായിരുന്നു.

രണ്ട് ദിവസംകൊണ്ട് സ്വർണവിലയിൽ 600 രൂപയുടെ വർദ്ധനവുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 37,760 രൂപയാണ് .

ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻറെ വിലയിലും മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ 10 രൂപ ഉയർന്നിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രണ്ട് തവണ സ്വർണവില ഉയർന്നിരുന്നു. രാവിലെ 35 രൂപയും ഉച്ചയ്ക്ക് 30 രൂപയും ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻറെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 4720 രൂപയാണ് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻറെ വിലയും തുടർന്നു.