ന്യൂഡെല്‍ഹി.കേരളത്തിലെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് പദവി നഷ്ടമാകും. നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആണ് ബാങ്ക് പദവി നഷ്ടമാകുന്നത്.ആസ്തികൾ ഗ്യാരണ്ടിയായി മാറ്റാത്ത സഹകരണ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് പദവി ആകും നഷ്ടമാകുക.

സുതാര്യതയില്ലാത്ത പണമിടപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച റിസർവ്ബാങ്ക്.ബാങ്കിങ്ങിലും നിക്ഷേപകാര്യത്തിലും റിസർവ് ബാങ്ക്കഴിഞ്ഞ വർഷംകൊണ്ടുവന്ന വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കാത്ത സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് എതിരെ റിസർ ബാങ്കിന്റെ നടപടി

കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് നടപടി.