അബുദാബി: ഹയർ സെക്കൻഡറി സേവ് എ ഇയർ പരീക്ഷ ഗൾഫിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി മാറുന്നു.
നാട്ടിൽ 150 രൂപ വാങ്ങുമ്പോൾ യുഎഇയിലെ ഒരു സ്കൂൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് 17,043 രൂപയാണ്. രാജ്യത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ് 340 രൂപ മാത്രമാണെങ്കിലും ഗൾഫിലെ സ്കൂൾ ആകെ 46,700 രൂപ ആണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. യു.എ.ഇ.യിലെ മറ്റ് ചില സ്കൂളുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് മൊത്തം 800 ദിർഹം അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്ത് പരീക്ഷ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പോലും, ഇവിടെയുള്ള സ്കൂളിൽ രജിസ്ട്രേഷനായി നിങ്ങൾ 5,326 രൂപ (ദിർഹം 250 ദിർഹം) ഇവിടെ അടയ്ക്കണം. കെ.ജി മുതൽ 12-ാം ക്ലാസ് വരെ 14 വർഷം വലിയ ഫീസ് നൽകി പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളിൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ എന്നാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ ചോദ്യം. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രയധികം പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് സാധാരണ പ്രവാസികൾക്ക് അധിക ഭാരമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു.