റിയാദ്: സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിതകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി ഉയർന്നു.ആഭ്യന്തര തൊഴിൽ വിപണിയിലെ സ്വദേശി സ്​ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് ഈ വർഷം ആറുമാസത്തിനിടെ 32.9 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

തൊഴിൽരംഗത്തെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ സഹായിക്കാൻ​ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനപദ്ധതികളുടെ ഫലമാണിത്​. 15 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്വദേശി സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് ഏകദേശം 33.6 ശതമാനം ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്​.

ശാക്തീകരണത്തിനായി നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ മന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കി​. ഏകദേശം 71,612 സ്ത്രീകൾ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച്‌ ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ‘വഴക്കമുള്ള ജോലി’ സംരംഭത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായി.