റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി

റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി
സെൻസെക്സ് 1000 പോയിന്റ് ഉയർന്ന് റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തി. നിഫ്റ്റി 22,300 ന് മുകളിൽ..
പിന്തുണച്ചത് ഇന്ത്യൻ ജിഡിപിയിലെ മികച്ച വളർച്ച

Advertisement