കൊച്ചിയിലെ കേരള ഫൈബർ ഓപ്ടിക് നെറ്റ്‌വർക്ക് (കെ ഫോൺ) പ്രോജക്ടിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രെയിനി/പ്രോജക്‌ട് എൻജിനീയർമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ബെംഗളൂരുവിലെ ഭാരത് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സാണ് (ബെൽ) ഇതിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. തസ്തികകളുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങൾ ചുവടെ-

ട്രെയിനി എൻജിനീയർ- ഒഴിവുകൾ-12, യോഗ്യത: ബിഇ/ബിടെക് (ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ഇസി/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആന്റ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ഇലക്‌ട്രിക്കൽ ആന്റ് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/കമ്ബ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഐടി/ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്), പ്രായപരിധി 28 വയസ്, ശമ്ബളം പ്രതിമാസം ആദ്യവർഷം 30,000 രൂപ, രണ്ടാം വർഷം 35,000 രൂപ, മൂന്നാം വർഷം 40,000 രൂപ.

പ്രേകജക്‌ട് എൻജിനീയർ, ഒഴിവുകൾ-7, യോഗ്യത: ബിഇ/ബിടെക് (ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ഇസി/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആന്റ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ/കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ), രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം, പ്രായപരിധി 1.1.2022 ൽ 32 വയസ്. ശമ്ബളം പ്രതിമാസം ആദ്യവർഷം 40,000 രൂപ, രണ്ടാം വർഷം 45,000 രൂപ, മൂന്നാം വർഷം 50,000 രൂപ, നാലാം വർഷം 55,000 രൂപ.

യോഗ്യതാപരീക്ഷക്ക് 55% മാർക്കിൽ കുറയാതെ നേടിയിരിക്കണം. എസ്‌സി/എസ്ടി/പിഡബ്ല്യുഡി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മിനിമം പാസ് മാർക്ക് മതി. സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രായപരിധിയിൽ ചട്ടപ്രകാരം ഇളവുണ്ട്.

അപേക്ഷാ ഫീസ്, ട്രെയിനി എൻജിനീയർ-200 രൂപ, പ്രോജക്‌ട് എൻജിനീയർ 500 രൂപ. എസ്‌സി/എകസ്ടി/പിഡബ്ല്യുഡി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഫീസില്ല. വിശദവിവരങ്ങളടങ്ങിയ വിജ്ഞാപനം www.bel-india.in ൽ കരിയർ പേജിലുണ്ട്.

നിർദ്ദേശാനുസരണം തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം ഓർഡിനറി തപാലിൽ Manager (HR/Se&us/HLS & SCB) Bharat Electronics Ltd, Jalahalli Post, Bengaluru 560013 എന്ന വിലാസത്തിൽ ജനുവരി 27 നകം ലഭിക്കണം.