കേന്ദ്രസർക്കാർ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷനിൽ കേരള മേഖലയുടെ കീഴിൽ (തൃശൂർ) 130 ഒഴിവുകൾ .


മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് 60, യു.ഡി ക്ലർക്ക് 66, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ 4 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ . വിജ്ഞാവിജ്ഞാപനം www.esic.nic.inൽ.

മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്
യോഗ്യത: – എസ്.എസ്.എൽ.സി/തത്തുല്യം. പ്രായം18-25 വയസ്സ്. ശമ്പളനിരക്ക് 18,000-56,900 രൂപ.

യു.ഡി ക്ലർക്ക്
യോഗ്യത-ബിരുദവും കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കിങ് നോളജും. പ്രായം 18-27 വയസ്സ്. ശമ്പളനിരക്ക് 25,500-81,100 രൂപ.

സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ
യോഗ്യത-പ്ലസ്ടു/തത്തുല്യം.സ്കിൽ ടെസ്റ്റ്-ഡിക്റ്റേഷൻ-10 മിനിറ്റ് (മിനിറ്റിൽ 80 വാക്ക് വേഗം വേണം). ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ-50 മിനിറ്റ് (ഇംഗ്ലീഷ്), 65മിനിറ്റ് (ഹിന്ദി) (കമ്പ്യൂട്ടറിൽ). പ്രായം 18-27 വയസ്സ്. ശമ്പളനിരക്ക് 25,500-81,100 രൂപ

സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നവർക്ക് ചട്ടപ്രകാരം പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുണ്ട്.

അപേക്ഷഫീസ് 500 രൂപ. വനിതകൾ, എസ്എസ്.സി/എസ്.ടി/പി.ഡബ്ലിയു.ഡി/ഡിപാർട്ട്മെന്‍റ് ജീവനക്കാർ/വിമുക്ത ഭടന്മാർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്നവർക്ക് 250 രൂപ.

അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി ജനുവരി 15 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here