പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ 6,000 ലധികം ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു | ശമ്പളം ₹52,000 മുതൽ

പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസർ, മാനേജ്‌ മെന്റ് ട്രെയിനി ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യയിലെ 11 വിവിധ ബാങ്കുകളി ‍‍ലേക്ക് നിയമനം

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക👇🏻

🔗 https://bit.ly/ibps-po-2022

🔗 https://bit.ly/ibps-po-2022

🔗https://bit.ly/latst-gvt-job-22

അവസാന തിയ്യതി : 22 ഓഗസ്റ്റ് 2022