തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് (കെഎസ്ഇബി) യിലേക്ക്അ പിഎസ് സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://thulasi.psc.kerala.gov.in/-ൽ KSEB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022-ന്റെ തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് (കെഎസ്ഇബി) റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലൂടെ, സബ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്‌ട്രിക്കൽ) തസ്തികകളിലേക്ക് 131 ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യരും താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ബോർഡിന്റെ പേര് KSEB
തസ്തികയുടെ പേര് സബ് എഞ്ചിനീയർ (ഇലക്‌ട്രിക്കൽ)
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 131
അവസാന തിയതി 25/08/2022
സ്റ്റാറ്റസ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:
പത്താം ക്ലാസിലോ തത്തുല്യമായോ പൊതു യോഗ്യത
സാങ്കേതിക യോഗ്യതകൾ AICTE അംഗീകരിച്ച ഇലക്ട്രിക്കൽ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ 3 വർഷത്തെ റെഗുലർ/പാർട്ട് ടൈം ഡിപ്ലോമ. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാങ്കേതിക യോഗ്യതയിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും (അതായത്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം)
പ്രായം:

18-36

ശബളം:

Rs.41600 –Rs.82400/-

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി:

നേരിട്ടുള്ള നിയമനം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി:

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള PSC യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ www.kerlapsc.gov.in വഴി “വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ” പദ്ധതി പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ User ID യും Password വും ഉപയോഗിച്ച് login ചെയ്ത് ശേഷം സ്വന്തം Profile-ലൂടെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. പ്രസ്തുത തസ്തികയോടൊപ്പം Category No : 553/2021 -കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ലെ “Apply now”ൽ മാത്രം click ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക :